Сервиси за граѓаните 
  • Постапување со бесправно изградени објекти
  • Законска регулатива
  • Програма за урбано планирање Ф на Општина Центар
  • Домување
  • Резултати од ЛИГА ЦЕНТАР 2014