Детални урбанистички планови

Постапката за донесување на Детални урбанистички планови се состои од следните чекори:
- Собирање на документациска основа (подлоги за изработка на ДУПот)
- Планирање - исцртување
- Ревизија
- Комисиско разгледување во општината
- Јавна анкета со јавна презентација на планот
- Позитивно мислење од Градот Скопје и јавните претпријатија
- Согласност од Министерството за транспорт и врски
- Донесување од страна на Советот на општината.

 
  • Постапување со бесправно изградени објекти
  • Законска регулатива
  • Програма за урбано планирање Ф на Општина Центар
  • Домување
  • Резултати од ЛИГА ЦЕНТАР 2014