Контакт

Централа на Општина Центар
тел: 3203-600


Градоначалник на Општина Центар

Андреј Жерновски
тел: 3203-602; 3203-633
факс: 3211-089
емаил: gradonacalnik@centar.gov.mk


Претседател на Совет
Мирослав Шиповиќ
емаил: sovet@centar.gov.mk


Секретар на Општина Центар
Дончо Герасимовски
емаил: donco.gerasimovski@centar.gov.mk


Одделение за односи со јавност
тел: 3203-614
емаил: info@centar.gov.mk


Сектор за правни,организациони и општи работи
Раководител на Сектор Владо Петровски
емаил: vlado.petrovski@centar.gov.mk


Oдделение за нормативно-правни работи
Раководител на одделение Вукица Куновска
емаил: vukica.kunovska@centar.gov.mk


Oдделение за работа на Советот на Општина Центар
Раководител на одделение Горан Мицевски
емаил: goran.micevski@centar.gov.mk


Oдделение организациони и општи работи
Раководител на одделение Бојан Наумов
емаил: bojan.naumov@centar.gov.mk


Одделение за информатичко - технички работи
емаил: itsector@centar.gov.mkСектор за јавни дејности
Раководител на Секторот Ратко Савовски
емаил: ratko.savovski@centar.gov.mk


Одделение за образование, култура и спорт
Раководител на одделение
емаил: obrazovanie@centar.gov.mk


Сектор за финансиски прашања
Раководител на Секторот Мира Петровска Чановиќ
емаил: mira.canovic@centar.gov.mk


Oдделение за финансирање и буџет
Раководител на одделение Андриана Аларова
емаил: andriana.alarova@centar.gov.mk


Сектор за јавни набавки
Раководител на сектор
емаил: javninabavki@centar.gov.mk


Сектор за локален економски развој
Раководител на секторот Соња Шумкова
емаил: sonja.shumkova@centar.gov.mk


Сектор за урбанизам
Раководител на Секторот - Бисера Јакимовска
емаил: bisera.jakimovska@centar.gov.mk


Одделение за урбанизам и планирање на просторот
Раководител на одделението Антица Сашек
емаил: antica.sashek@centar.gov.mk


Одделение за градежништво
Раководител на одделението
емаил: damjan.cingarski@centar.gov.mk


Сектор за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина
Раководител на секторот Горан Иљовски
емаил: goran.iljovski@centar.gov.mk
 
Oдделение за уредување на градежно земјиште
Раководител на одделение


Oдделение за комунални работи и заштита на животната средина
Раководител на одделение -Сектор за инспекциски надзор - општински инспекторат
Раководител на секторот Кочо Стојчески
емаил: koco.stojceski@centar.gov.mk


Граѓански информативен центар
емаил: info@centar.gov.mk

Читална Славко Јаневски
емаил: citalna@centar.gov.mk
 
Адреса:
ул. Михаил Цоков бб,
1000 Скопје