Контакт

Централа на Општина Центар   
тел: 3203-600


Градоначалник на Општина Центар

Андреј Жерновски
факс: 3211-089
емаил: gradonacalnik@centar.gov.mk


Претседател на Совет
Мирослав Шиповиќ
тел: 3203-607
факс: 3203-689
емаил: sovet@centar.gov.mk


Секретар на Општина Центар
Дончо Герасимовски 
тел: 3203-654
емаил: sekretar@centar.gov.mk


Раководител за односи со јавност
тел: 3203-677, 3203-614
емаил: info@centar.gov.mk


Сектор за правни,организациони и општи работи
Раководител на Сектор Владо Петровски  
тел: 3224-828
емиал: pravensektor@centar.gov.mk


Oдделение за нормативно-правни работи
Раководител на одделение   
тел: 3203-632


Oдделение за работа на Советот на Општина Центар
Раководител на одделение Горан Мицевски  
тел: 3203-667


Oдделение организациони и општи работи
Раководител на одделение  Бојан Наумов
тел: 3203-635 
емаил: bojan.naumov@centar.gov.mk


Одделение за информатичко - технички работи
тел: 3203-629
емаил: itsector@centar.gov.mkСектор за јавни дејности
Раководител на Секторот Ратко Савовски 
тел: 3203-673
емаил: javnidejnosti@centar.gov.mkОдделение за образование, култура и спорт
Раководител на одделение  Јулијана Шалева
тел: 3203-688
емаил: obrazovanie@centar.gov.mkСектор за финансиски прашања
Раководител на Секторот Мира Петровска Чановиќ
тел: 3203 - 603
емаил: finansii@centar.gov.mk


Oдделение за финансирање и буџет
Раководител на одделение Андријана Аларова  
тел: 3203-642
емаил: buget@centar.gov.mk


Сектор за јавни набавки
Раководител на сектор
тел: 3203-681
емаил: javninabavki@centar.gov.mk


Сектор за локален економски развој
Раководител на секторот   Соња Шумкова    
тел: 3203-627
емаил: sektor.ler@centar.gov.mk


Сектор за урбанизам
Раководител на Секторот - Бисера Јакимовска
тел: 3203-696
емаил: urbanizam@centar.gov.mk


Одделение за урбанизам и планирање на просторот
Раководител на одделението
тел: 3203-660  , 3203-605
емаил: planiranje @centar.gov.mk


Одделение за градежништво
Раководител на одделението Воденка Протугер Тошевска
тел: 3203-649
емаил: vodenka.protuger@centar.gov.mk


Сектор за уредување на градежно земјиште и заштита на животната средина 
Раководител на секторот  Јован Ѓорѓиевски   
тел: 3203-695 
емаил: ureduvanje@centar.gov.mk
 
Oдделение за уредување на градежно земјиште
Раководител на одделение  
тел: 3203-656 


Oдделение за комунални работи и заштита на животната средина 
Раководител на одделение - 
тел: 3203-687 


Сектор за инспекциски надзор - општински инспекторат
Раководител на секторот  
тел: 3203-650, 3203-641
емаил: inspekcija@centar.gov.mk


Граѓански информативен центар  
тел: 3203-680
емаил: contact@centar.gov.mk

Читална Славко Јаневски  
тел: 
емаил: citalna@centar.gov.mk
 
Адреса:
ул. Михаил Цоков бб,
1000 Скопје