Детални урбанистички планови во процес на донесување, фаза – јавна презентација и јавна анкета

 
  • Постапување со бесправно изградени објекти
  • Законска регулатива
  • Програма за урбано планирање Ф на Општина Центар
  • Домување
  • Резултати од ЛИГА ЦЕНТАР 2014